หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
เข้าชม : 4452 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2565 ครั้ง
16 ตุลาคม 2551 : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1592 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1040 ครั้ง
4 กรกฎาคม 2551 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1220 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 700 ครั้ง
4 กรกฎาคม 2551 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1745 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 994 ครั้ง
4 กรกฎาคม 2551 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้างพ.ศ. 2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2473 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1697 ครั้ง
7 มีนาคม 2551 : ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วย การขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1615 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 844 ครั้ง
6 มีนาคม 2551: ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3426 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2081 ครั้ง
13 พฤษภาคม 2551: กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างต้องจ่าย พ.ศ. 2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2232 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1293 ครั้ง
28 มีนาคม 2551 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. 2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3071 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2117 ครั้ง
27 กุมภาพันธ์ 2551: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551


รายละเอียด
 
เข้าชม : 4042 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2145 ครั้ง
27 กุมภาพันธ์ 2551: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 >>> ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 17 มกราคม 2554


รายละเอียด
 
 
1 ... 34567 ... 13
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor