เข้าชม : 3655 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1939 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
18 เมษายน 2551 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1844 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1183 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
18 เมษายน 2551_ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 4222 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2272 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
22 มกราคม 2551_ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1523 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 888 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
3 มกราคม 2551_ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ พ.ศ. 2550...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1580 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 840 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
27 ธันวาคม 2550_ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. 2550...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 4329 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2205 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
16 กรกฏาคม 2550_กฎกระทรวงกำหนดมาตรการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕)...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5212 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3098 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงมหาดไทย
29 ตุลาคม 2552_กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 9563 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 5728 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
3 กุมภาพันธ์ 2554 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 14702 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 7270 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
21 มกราคม 2554 : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 12470 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 7617 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
17 มกราคม 2554 : พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554...


รายละเอียด
 
 
12345 ... 18
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor