เข้าชม : 3086 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2063 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
7 ธันวาคม 2530 : พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 [ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ และบัญญัติขึ้นใหม่]...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1527 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 799 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 พฤษภาคม 2550 : ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1352 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 724 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 พฤษภาคม 2550 : ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 988 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 608 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงการคลัง
21 สิงหาคม 2552 : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 180) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 6673 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3944 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
17 ธันวาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3955 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2298 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
16 พฤศจิกายน 2553 : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 12119 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 5878 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
29 ตุลาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2400 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1408 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
26 ตุลาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานในอุโมงค์...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2979 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1896 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
26 ตุลาคม 2553 : ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2290 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1109 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
1 ตุลาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง โรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
 
1 ... 56789 ... 18
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor